Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

QUYẾT ĐỊNH SỐ 148/QĐ-UBND, NGÀY 28/7/2020 CỦA UBND THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019

28-07-2020 09:58

QUYẾT ĐỊNH SỐ 148/QĐ-UBND, NGÀY 28/7/2020 CỦA UBND THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019

/documents/683445/0/BC+QTNS+n%C4%83m+2019_0001.signed.pdf/e2491715-0bca-448f-b1b9-44f1c163e3c7