Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH VỤ COVID-19 THEO QUYẾT ĐỊNH 15/2020/QĐ-TTg NGÀY 24/4/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ

02-06-2020 07:49

 

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH VỤ COVID-19 THEO QUYẾT ĐỊNH 15/2020/QĐ-TTg NGÀY 24/4/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ

/documents/683445/0/TB+29_0001.signed.pdf/a9e42d71-b7c1-415e-b08e-9e8ecc2af32c